КЗК глоби Коника Минолта в България за увреждане на доброто име и интересите на конкуренти


Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи имуществена санкция, равняваща се на процент от нетните приходи от продажбите за 2012 г., на представителството на Коника Минолта в България – Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД, за увреждане на доброто име и интересите на конкуренти и предлаганите от тях стоки и услуги чрез разпространение на неверни сведения и факти в изопачен вид. Производството е образувано във връзка с жалба на конкурентната фирма Райс ЕООД.

Предистория

Коника Минолта Бизнес Солюшънс ЕООД извършва стопанска дейност, свързана с продажба и сервиз на офис техника чрез два канала – директни продажби на крайни клиенти и чрез партньорски компании. Райс ЕООД от своя страна е партньор на различни структури на Минолта/ Коника Минолта в страната и Европа от 1996 г. насам. В това число, от 2005 г. е оторизиран партньор на Коника Минолта Бизнес Солюшънс Хърватска, а от 2011 – на Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД.

В процеса на търговските взаимоотношения между двете компании, по искане на Коника Минолта България, Райс информира добросъвестно за пълния списък на своите клиенти с имена, адреси и телефони. В допълнение към това Коника Минолта разполага с пълна информация за договорите на Райс с корпоративни клиенти и договорите за производствени машини за печат, сервизирани от Райс. Компанията подава и месечна информация за текущото състояние на голяма част от устройствата, за които има сервизен договор.

История на казуса

През 2011 г. Коника Минолта Бизнес Солюшънс България отправя предложение за придобиване на Райс, но преговорите завършват без резултат през април 2012. Няколко месеца по-късно – на 18. октомври 2012 г. Коника Минолта изпраща предизвестие за прекратяване на договора на Райс за оторизиран партньор до всички офиси на компанията в страната и на всички общи електронни адреси, обявени на сайта на Райс.

В предизвестието се посочва като единствена причина за прекратяване на договора оповестяването на: „информация, публикувана на 11 октомври 2012 на електронната страница на Райс ЕООД – www.rais.bg, и оповестена на електроннта страница на основен конкурент на Konica Minolta – Xerox България (www.xerox.com) „от началото на октомври РАЙС ЕООД стана част от партньорската общност на Xerox България”.

В предизвестнието управителят на Коника Минолта Елена Дречева допълва, че с това действие „Райс ЕООД нарушава етични и бизнес правила, забраната да се представя пред трети лица по друг начин освен като оторизиран партньор на Konica Minolta”

От фактите, изложени в преписката на КЗК, обаче става ясно, че веднага след връчване на предизвестието Коника Минолта България започва организирана кампания за увреждане на доброто име и интересите на Райс, както и доверието в предлаганите от дружеството стоки и услуги. В организираната масирана кампания срещу Райс, служители на Коника Минолта влизат в контакт с много от клиентите на Райс, разполагайки с предоставената информация за тях в рамките на съществуващите до този момент търговски отношения между двете компании.

В отговорите си до КЗК компаниите, клиенти на Райс, посочват, че представителите на Коника Минолта Бизнес Солюшънс България, са ги информирали, че във връзка с промяната на търговските отношения между двете компании, Райс няма да може да ги снабдява с оригинални консумативи и части, в резултат на което качеството на обслужването ще падне и Райс няма да могат да изпълняват договорните си задължения в бъдеще.

Голяма част от клиентите посочват и мотива за срещите: привличането им като директни клиенти на Коника Минолта Бизнес Солюшънс. По време на срещите са отправяни и въпроси за цените, на които Райс предлага своите услуги, както и предложения за минаване на сервиз към Коника Минолта Бизнес Солюшънс.

Решението на КЗК накратко

Имайки предвид всички изложени факти, КЗК счита, че Коника Минолта Бизнес Солюшънс България е извела по свое усмотрение предположението, че конкурентната фирма Райс няма да може да изпълнява качествено договорите си и го е разпространило сред клиентите на Райс.
Комисията обаче отчита този мотив за неверен, защото Райс може да закупува продуктите на марката от други структури на Коника Минолта в Европа чрез паралелен внос и по този начин да продължи да изпълнява качествено задълженията си.

Факт, който е известен на Коника Минолта, имайки предвид продължителното партньорство между компаниите и факта, че от 2004 г. Райс ЕООД е с най-висок оборот сред оторизираните партньори (над 25%), както и че Райс разполага с обучен търговски и сервизен персонал в обучителните центрове на Коника Минолта Европа.

Затова и КЗК счита, че противоправното поведение на Коника Минолта Бизнес Солюшънс България цели да създаде преиначена представа за дейността на Райс, а по този начин действията са реална предпоставка за отлив на клиенти и нанасяне на вреди в бъдеще на Райс.

Утежняващ за Комисията се явява и фактът, че Коника Минолта Бизнес Солюшънс България се е опитала да повлияе на хода на производството, като има безспорни факти, че са отправяни предложения към посетени клиенти на Райс за съдействие, ако получат писмо от КЗК.
В заключение Комисията счита, че подобно поведение, от страна на Коника Минолта Бизнес Солюшънс България представлява нарушение по чл. 30 от Закона за забрана на нелоялна конкуренция и налага имуществена санкция.

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *