ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА “ПРО ПИ АР” ЕООД


I. Общи разпоредби

Моля, внимателно изчетете настоящите Общи условия за използване, преди да използвате сайтa на “ПРО ПИ АР” ЕООД (наричано по-долу само “ПРО ПИ АР”). Те представляват ДОГОВОР между Вас и “ПРО ПИ АР”, с който получавате правото да използвате услугите на сайтa безплатно за лични и нетърговски цели при спазване на посочените по-долу условия. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и “ПРО ПИ АР”. Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях чрез достъпа до интернет страниците, както и се задължавате да ги спазвате. Моля, не използвайте сайта на “ПРО ПИ АР”, в случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу.

Услугите на сайта потребителите имат право да използват само за лични и нетърговски цели.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта на “ПРО ПИ АР”.

„УСЛУГА/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– изпращане на имейл за контакт с екипа на “ПРО ПИ АР”.

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което “ПРО ПИ АР” се намира в договорни отношения. От негово име “ПРО ПИ АР” има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на Потребители на сайта, които са дали съгласието си за това.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ – предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и довежда до гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са обозначени специално със знак.

IV. Поверителност

ПРО ПИ АР” не предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции.

Данните не се се използват за целите на Директния маркетинг (за директен маркетинг не се смята изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия за ползване на сайтовете, както и Декларацията за поверителност).

V. Ограничаване на отговорността

ПРО ПИ АР” прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността да възникват обективни несъответствия или пропуски. “ПРО ПИ АР” не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. “ПРО ПИ АР” полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

ПРО ПИ АР” не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

ПРО ПИ АР” има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи име и имейл

ПРО ПИ АР” си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу изискване на имейл и име на Потребителя. Услугата е “Изпращане на личен имейл”.

ПРО ПИ АР” си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Промени

ПРО ПИ АР” си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 18.05.2017 г.