Успешни инвеститори ще обсъдят състоянието на предприемачеството в БългарияSuccessful investors will discuss the state of entrepreneurship in Bulgaria


Успешни инвеститори, предприемачи и изследователи на предприемачеството от цял свят, млади хора с идеи, експерти от институциите, създатели на политики и още много други представители на предприемаческата екосистема ще се срещнат на 3 и 4 октомври в Рейнбоу Плаза, София. Тогава българският офис на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) ще бъде домакин на първа си годишна конференция под мотото „Предприемачество: тенденции, въздействие, растеж“, организирана съвместно с в. Капитал.

Сред акцентите на форума ще бъде представянето на първия национален доклад на GEM за състоянието на предприемачеството в България. Ще бъдат коментирани и глобални тенденции в предприемачеството, извлечени от данните на над 120 000 респонденти и над 2,000 експерти. В рамките на два дни професионалисти ще обсъдят силните страни на България и Балканите, най-перспективните сектори за страната, връзката между науката и бизнеса, успешни практики за добро взаимодействие между актьорите в екосистемата, ролята на диаспората и други.

„Това е събитие е за всеки, който се стреми да добави и да получи забележителна социална и икономическа стойност чрез предприемачество и иновации. В програмата сме включили добри практики не само от България и региона, но и от Западна Европа, Северна Америка и Азия“, споделя Искрен Кръстев, председател на GEM България.

В отделните панели ще бъде обърнато специално внимание на най-важните елементи на предприемаческата екосистема, сред които финанси, културни нагласи, човешки капитал, пазари, създаване на политики и др. Сред акцентите в програмата на предстоящия форум ще бъде панелът, в който някои от най-големите инвеститори в региона ще презентират своите фондове пред стартиращи и вече установени на пазара компании, последвано от въпроси от жури, съставено от предприемачи.

Първата годишна конференция на GEM България се организира в партньорство с Капитал с подкрепата на платинения спонсор Wolf Theiss, златните спонсори Imperia Mobile, SoftGroup, Volkswagen и Imperia Online, официалната банка на събитието UniCredit Bulbank и с медийното партньорство на Дарик радио, сп. твоят БИЗНЕС, сп. ENTERPRISE Терминал 3, NewTrend, Social Evo, Успелите.бг, MySuccess.bg. Спонсори на първия Годишен доклад на GEM за състоянието на предприемачеството в България са Progress,  Джереми България и Innovation Norway. PRoPR Агенция е PR партньор на конференцията.

За GEM България:

Глобален предприемачески мониторинг (GEM) е най-обхватното проучване на предприемачеството в света. GEM България проучва предприемаческата екосистема и факторите, които насърчават или затрудняват предприемачеството у нас, както и поведението на настоящи или бъдещи предприемачи. GEM предлага и изготвя политики за балансиран растеж и мерки за насърчаване на предприемачеството като използва световно утвърдена методология, която успешно се прилага в над 100 икономики по света от 17 години насам.

За допълнителна информация и заявки за интервюта:
Десислава Григорова
PRoPR Агенция
desi@pr-o-pr.com
+359 882 269 782

Successful investors, entrepreneurs and researchers of entrepreneurship around the world, young people with ideas, experts from institutions, policy makers and many representatives of the entrepreneurial ecosystem will meet on 3rd and 4th of October at the Rainbow Plaza, Sofia. The Bulgarian office of the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) will host its first annual conference under the motto „Entrepreneurship: Trends, impact, growth“, organised jointly with Capital Weekly.

Among the highlights of the forum will be the launch of the first national report of GEM on the state of entrepreneurship in Bulgaria. The event will also discuss global trends in entrepreneurship, derived from data on more than 120,000 respondents and more than 2,000 experts that participated in the annual study. Within the two days, professionals will discuss the strengths of Bulgaria and the Balkans, the most promising sectors for the country, the relationship between science and business, best practices for better interaction between the actors in the ecosystem, the role of the diaspora and others.

„This is an event for everyone who strives to add and receive extraordinary social and economic value through entrepreneurship and innovation. In the program will be featured best practices not only in Bulgaria and the region, but also from Western Europe, North America and Asia,“ said Iskren Krusteff, chairman of GEM Bulgaria.

In the individual panels, special attention will be given to the key elements of the entrepreneurial ecosystem, including finance, cultural attitudes, human capital, markets, policy making and more. Among the highlights in the program of the forthcoming forum will be a panel in which some of the biggest investors in the region will present their funds to start-ups and already established market companies, followed by questions from a judging panel of entrepreneurs.

The first annual conference of GEM Bulgaria is organized with the support of platinum sponsor Wolf Theiss, gold sponsors Imperia Mobile, SoftGroup and Imperia Online and media partnership Darik, Your Business Magazine, Terminal 3, NewTrend, SocialEvo, Uspelite.bg. Sponsors of the first annual report of GEM Bulgaria on the state of entrepreneurship in Bulgaria are Progress, Jeremie Bulgaria and Innovation Norway. PRoPR agency is the PR partner of the conference.

About GEM Bulgaria:

The Global Entrepreneurship Monitoring (GEM) is the most extensive study of entrepreneurship in the world. GEM Bulgaria examines the entrepreneurial ecosystems and the factors that promote or hinder entrepreneurship in Bulgaria, as well as the behavior of current or aspiring entrepreneurs. GEM provides and prepares policies for balanced growth and measures to promote entrepreneurship globally using an established methodology that has been successfully applied in over 100 economies worldwide in the past 17 years.

For additional information and interview requests:

Desislava Grigorova

PRoPR Agency

desi@pr-o-pr.com

+359 882 269 782

 

“Банките и бизнесът” – накъде през 2015 година?


Втората банкова конференция на “Капитал” очертава предизвикателствата пред сектора през следващата година

Изминаващата 2014 година определено беше изпълнена с важни събития за банковия сектор у нас. До какви промени доведоха те и какво да очакваме в развитието на сектора през 2015 г. ще са едни от основните въпроси на конференцията „Банките и бизнесът“. Тя се организира от в. “Капитал” за втора поредна година и ще се състои на 25 ноември в “София Хотел Балкан”.

В рамките на три панела представители на различни по мащаб компании и предприемачи ще се срещнат с висши мениджъри и експерти от водещи банки у нас – Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк, Сосиете Женерал Експресбанк, Пощенска банка, Първа инвестиционна банка, СИБанк, Алианц Банк. В дискусионните панели ще се включат и директори от Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд.

Сред основните обсъждани въпроси ще бъдат възможностите за стимулиране на търсенето на кредити и основните насоки и акценти в кредитната политика на банките през 2015 г. Експерти от банките и международните финансови институции ще представят възможностите на европейските механизми за финансиране и нови инициативи, бизнес плановете си за кредитна дейност в сегмента на малките и средните предприятия за следващата година, както и ролята на ЕИБ за подкрепа на кредитната дейност на банките.

Тази година е отделено място и на новите решения и иновациите в банковия сектор и картовите разплащания и тяхната добавена стойност за бизнес процесите, които ще бъдат обсъдени в третия дискусионен панел.

Целта на събитието е да предостави възможност представители на различни по мащаб компании да се срещнат с водещи банки в България, които да им помогнат да изберат най-подходящите финансови инструменти така, че да управляват успешно парите си и да постигнат устойчив растеж за бизнеса си.

Конференцията „Банките и бизнесът“ се организира с подкрепата на JEREMIE България, Първа инвестиционна банка (Fibank), MasterCard, BMW, VIP Security, Kyocera.

Конференцията е със свободен достъп за медии. Пълната програма можете да видите на сайта на събитието: capital.bg/banks 

Как да върнем България в радара на международните инвеститори


Експерти от инвестиционния сектор обсъждат случващото се в региона по време на деветата годишна конференция “Сделки и инвеститори” във вторник

Какво да очакваме на инвестиционния пазар през 2015 г. и какви са икономическите перспективи в региона ще обсъдят представители на инвестиционни компании, предприемачи и консултанти по време на деветата годишна конференция “Сделки и инвеститори”.

Събитието ще се състои на 28 октомври, вторник, в София Хотел Балкан (Шератон) с начален час 9.30. Организатори са вестник Капитал, Entrea Capital и BlackPeak Capital, с подкрепата на Schoenherr, Raiffeisen Investment, Deloitte и JEREMIE.

В период, в който сливанията и придобивания бележат ръст в глобален мащаб, а в страната ни се отчита троен спад на сделките за последната година, акцент в програмата на конференцията ще бъдат начините, по които България да се върне в радара на големите международни инвеститори.

В първия панел на деветата годишна конференция “Сделки и инвеститори” ще се включат Исфандияр Заман Хан от Световната банка, представителят на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за България Христо Стоянов и Евгени Ангелов, съветник по икономика и иновации на Президента на Република България. Модератор ще бъде директорът на Deutsche Bank за България Борислав Иванов.

Мениджъри в опериращи у нас инвестиционни фондове ще обсъдят във втория дискусионен модул възможностите за “Нови инициативи за рисково и дялово инвестиране”, които да бъдат реализирани на българския пазар през следващите месеци. В края на форума представители на инвестиционни и консултантски компании ще анализират случилите се от началото на 2014 година успешни инвестиционни сделки в региона и какво стои зад тях.

Ще бъдат обсъдени и нови инструменти за финансиране на малки и средни предприятия, които да помогнат на бизнеса да постави основи за своето развитие.

Допълнителна информация за конференцията, програмата и лекторите може да намерите на сайта на събитието.

Конференцията е открита за журналисти.

Партиите ще представят идеите си за здравеопазването пред водещи експерти в сектора


Министърът на здравеопазването ще открие първата годишна конференция “Иновации и добри практики в здравния сектор”

 

В разгара на предизборната кампания основните политически партии ще имат възможността да представят своите програми в сферата на здравеопазването пред най-взискателната аудитория – експертите от здравния сектор. Това ще се случи по време на първата годишна конференция “Иновации и добри практики в здравния сектор”, която ще се проведе на 24 септември, сряда, от 9.00 ч. в София хотел Балкан (Шератон). Събитието е организирано от бизнес седмичника Капитал в партньорство със “Софарма”, “Новартис”, “ГлаксоСмитКлайн”, “АбВи”, “Ново Нордиск” и Американската търговска камара в България – АмЧам.

Конференцията ще бъде открита от министъра на здравеопазването Мирослав Ненков и ще представи широк спектър от теми, презентации и дискусии за състоянието и възможностите пред здравния сектор у нас. Международни експерти, представители на всички ключови здравни институции, браншови организации, НПО и политици ще обсъдят бъдещето на здравния сектор, иновациите и моделите за преструктуриране на здравната система.

Още в първия панел на конференцията ще бъдат дискутирани платформите в здравния сектор на основните политически партии с техни представители. Акцент в дискусията ще бъде поставен върху здравноосигурителния модел, финансирането на сектора, спешната помощ, ефективността и реформата на здравната система, лекарствена политика и правата на пациентите.
Втората и третата част на форума ще засегнат темите, свързани с лекарствоснабдяване, политики, производство на лекарства и лекарствена употреба. С презентации по темите ще се включат международните експерти Давид Данко, oсновател и управляващ партньор на консултантската компания Ideas & Solutions, Йоана Бианчи, мениджър „Достъп до пазари“ на “Новартис” Румъния, и Василис Герогианис, обслужващ пазара на ваксини на “ГлаксоСмитКлайн” за Южна и Източна Европа и Канада. От българска страна ще вземат участие управителят на Националната здравноосигурителна каса д-р Румяна Тодорова, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лекарствата доц. Асена Стоименова, д.ф., проф. Георги Момеков, председател на Българското научно дружество по фармация, Огнян Донев, председател на съвета на директорите на „Софарма“, националните консултанти по еднокринология и клинична хематология проф. д-р Сабина Захариева и проф. д-р Георги Михайлов и други.

На фокус в последния дискусионен панел на конференцията “Иновации и добри практики в здравния сектор” ще бъдат добрите практики и поуки при управлението на публичния финансов ресурс, здравната реформа и модели на здравно осигуряване с примери от Европа. Ще бъде обърнато и специално внимание на болничния сектор и моделите на управление на здравните заведения в дискусия с мениджъри в здравния сектор, сред които зам.-кметът на София по здравеопазването ген. проф. д-р Стоян Тонев, д-р Радко Велков, организационен секретар на Сдружение на общинските болници в България, и изпълнителните директори на УСБАЛ „Св. Екатерина“ и МБАЛ „Токуда Болница София“ проф. д-р Генчо Начев и д-р Явор Дренски, който е и председател на Национално сдружение на частните болници.

Допълнителна информация за конференцията, програмата и лекторите може да намерите на сайта на събитието.

Събитието е отворено за журналисти.

Първата годишна конференция “Иновации и добри практики в здравния сектор” търси верния път за реформа на сектора


Участие във форума ще вземат международни експерти, представители на всички ключови институции, организации, НПО и политици в сферата на здравеопазването

 

Иновациите и моделите за преструктуриране на здравната система ще бъдат акцент на първата годишна конференция “Иновации и добри практики в здравния сектор”, организирана от бизнес седмичника Капитал.

Форумът ще се проведе на 24 септември, сряда, от 9.00 ч. в София хотел Балкан (Шератон), и ще представи добри практики и предложения за подобряване на ефективността, достъпността и устойчивостта на здравната система в контекста на Националната здравна стратегия 2014-2020 и Комуникацията на Европейската Комисия за здравните системи от 4 април 2014. Събитието се организира в партньорство със Софарма, Новартис, ГлаксоСмитКлайн, АбВи, Ново Нордиск и Американската търговска камара в България – АмЧам.

В първия по рода си здравен форум ще вземат участие повече от 20 лектори, лекари, представители на НЗОК, лекарствените регулатори, правителството, здравни заведения, фармацевтични компании и съсловните и пациентските организации.

С международна експертиза в конференцията ще се включат Аниес Кофинял, старши здравен експерт в Световната банка за регион Европа и Централна Азия, основателят и съдружник в консултантската компания Ideas & Solutions Давид Данко, Василис Герогианис, който отговаря за пазара на ваксини на ГлаксоСмитКлайн за Южна и Източна Европа и Канада, както и Йоана Бианчи, ръководител Достъп до пазара в отдел „Онкология“ на Новартис Фарма Сървисиз, Румъния.

Участие от българска страна в здравния форум ще вземат управителят на Националната здравноосигурителна каса д-р Румяна Тодорова, председателят на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти проф. д-р Татяна Бенишева, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лекарствата доц. Асена Стоименова, проф. Георги Момеков, председател на Българското научно дружество по фармация, проф. Генка Петрова, президент на българското представителство на Международното общество за фармакоикономически проучвания и анализи (ISPOR), проф.д-р Асен Гудев, председател на Съюза на медицинските специалисти в България.

Сред участниците в събитието са още националните консултанти по еднокринология и клинична хематология проф. д-р Сабина Захариева и проф. д-р Георги Михайлов, заместник-кметът на София по здравеопазването ген.-майор проф. д-р Стоян Тонев, председателят на Национална пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев, председателят на съвета на директорите на „Софарма“ Огнян Донев, д-р Красимира Чемишанска, изпълнителен директор на Amgen Bulgaria, генералният мениджър за България на биофармацевтичната компания AbbVie д-р Кирил Николчев и др.

Конференцията ще обърне внимание и на платформите в здравния сектор на основните политически партии с участието на представители на ГЕРБ, БСП, Реформаторски блок и ДПС.

Допълнителна информация за събитието, програмата и лекторите може да откриете на неговия сайт.

Конференцията “Иновации и добри практики в здравния сектор” е отворена за журналисти.

Първата годишна аутсорсинг конференция търси как България да се превърне във водеща дестинация за аутсорсинг


Участие във форума ще вземат зам.-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров и изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Светослав Младенов

Първа годишна аутсорсинг конференция на тема “Как България да се превърне във водеща дестинация за аутсорсинг” ще се проведе на 3 юни 2014 от 9:00 ч. в София Хотел Балкан (“Шератон”). Конференцията е организирана от бизнес седмичника Капитал в партньорство с Българската аутсорсинг асоциация.

Форумът ще постави акцент върху значението на аутсорсинг сектора за икономиката и мерките, с които институциите могат да насърчат развитието на този бизнес в България. Ще бъдат представени още успешни примери и добри практики за аутсорсинг на процеси, услуги и дейности, както и основните рискове и възможности за минимизирането им.

Специален гост на събитието е Кери Халард, главен изпълнителен директор на Националната аутсорсинг асоциация (National Outsourcing Association, Великобритания). Тя отговаря за разработването и прилагането на комуникационната и маркетингова стратегия на британската асоциация. Кери Халард също е част от редакторсия екип на Outsource magazine и sourcingfocus.com и управляващ директор на Buffalo Communications – консултантската компания, на която асоциацията е аутсорснала част от услугите си.

В първия дискусионен панел “Може ли България да се превърне във водеща дестинация за аутсорсинг?” с разговор за бъдещето на аутсорсинга у нас участие ще вземат зам.-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров, изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Светослав Младенов, зам.-кметът на община Пловдив Стефан Стоянов и председателят на Българската аутсорсинг асоциация Стефан Бумов.

В следващите два панела на конференцията участниците ще обърнат внимание как аутсорсингът да е ефективен и какви са ползите за бизнеса от използването му, ще бъдат обсъдени също и новите посоки и тенденции в развитието на сектора. Сред участниците в панелите са Кери Халард от National Outsourcing Association, изпълнителният директор на Colliers България Иглика Йорданова, президентът на TELUS International Europe Ксавие Марсенак и др.

Очаква се конференцията да привлече над 150 представители на водещите компании от сектора, представители на бизнеса, телекомуникационни компании, банки, финансови услуги, транспортнни фирми, търговски компании, логистични компании, IT сектор, представители на правителството и съответните институции.

Допълнителна информация за конференцията и пълната й програма може да намерите на сайта на събитието.

Конференцията е отворена за журналисти.

Рекорден брой мениджъри от световни технологични компании с лекции на DigitalK 2014


Над 50 мениджъри и предприемачи от световни и български технологични компании ще се включат като лектори на технологичната конференция DigitalK 2014, организирана от “Капитал” и фондовете за рискови инвестиции NEVEQ и LAUNCHub. Събитието ще се проведе на 29 и 30 май в Sofia Event Center в Paradise Center и ще събере гости от брандове като Twitter, Uber, Netflix, CloudFlare, Deutsch NY, Fashion Days и др. Сред обсъжданите теми ще бъдат дигиталните иновации в бизнеса, мобилното бъдеще, най-добрите глобални стартъп тенденции, бъдещето на електронната търговия и др.

Част от лекторите на DigitalK ще обърнат внимание на мобилната трансформация от последните години. По време на първия ден на конференцията Крис Шабо от Twitter ще разкаже за мобилната стратегия на микроблогинг платформата. След него Джамбу Паланиапан, който ръководи операциите на Uber за Европа, Близкия изток, Африка и Индия, ще говори за това как приложението, което свързва потребители и таксиметрови шофьори, промени цяла индустрия.

На дигиталните промени ще бъдат посветени лекциите на двама от най-известните участници в първия ден на DigitalK тази година – технологичният визионер Пол Пападимитриу и Джеръми Бърнстейн, вицепрезидент на нюйоркската рекламна агенция Deutsch NY.

Вторият ден на DigitalK ще обърне внимание на стартиращите компании и младите предприемачи в утвърдилата се вече и у нас start-up вълна. Участнците в дискусиите ще дадат редица примери за успешен опит от Силициевата долина и дискусии за възхода на икономиката на споделянето: какво е значението й и какво да очакваме, за биткойн и бъдещето на дигиталните валути, за историята на 500 Startups. Едновременно с това ще текат и срещи на млади предприемачи с потенциални инвеститори във формата “Meet the Investor”.

В следобедните часове на 30 май по време на специализирания уъркшоп “Как да превърнем добрата идея в успешен start-up” опитни ментори ще разкажат как точно трябва да се осъществи една идея, за да бъде превърната в печеливш бизнес.

Повече за програмата и лекторите можете да научите на www.digitalk.bg и www.facebook.com/digitalkcon.

Третата годишна водна конференция разглежда ролята на водата като бизнес фактор за индустрията


“Водата като бизнес фактор за индустрията” е темата на третата годишна водна конференция в София. Събитието, което се утвърди като сериозна платформа за последните тенденции и развитието на бранша, ще се проведе на 14 май 2014 г. от 9.30 ч в София Хотел Балкан (“Шератон”). Негов организатор е бизнес седмичникът “Капитал” в партньорство с Веолия, Геострой, Интерлийз и Българска асоциация по водите.

Специален гост на форума е международният консултант във водния сектор Кевин Старлинг. Той има повече от 25 години опит в компании в сектора по цял свят. Сред тях са ESVAL, първата приватизирана ВиК в Чили, Aguas Argentina в Буенос Айрес, Manila Water във Филипините и Софийска вода – първата водна концесия в България. Старлинг има опит като съветник по търгове и сделки за сливания и придобивания и в няколко международни групи, включително Suez и Mitsubishi. Работи още за няколко технологични стартъп компании във Великобритания и по света и съветва правителства за националните им водни политики.

Тази година конференцията е разделена на три дискусионни панела, които обхващат водата като услуга, предоставена на бизнеса от водоснабдителните и инженерните компании. В рамките на форума ще бъдат представени тенденции, факти и данни на три вида участници – индустриални потребители на вода, водоснабдителни дружества, и компании, специализирани в предоставянето на водни услуги и решения. Ще бъдат дадени примери за успешни практики от България и света в управлението на водите в индустрията, както и технически, търговски и финансови решения за водна инфраструктура, утвърждаване на иновативни услуги и бизнес модели.

Сред участниците в дискусионните панели са изпълнителният директор на “Софийска вода” Арно Валто, регионалният директор за България и Русия на „Веолия“ и член на Съвета на директорите на „Софийска вода“ Мариана Итева, Константина Градева-Василева, директор „Здраве, безопасност, околна среда и връзки с обществеността“ на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“, инж. Анастасия Стоименова, мениджър „Инфраструктура и логистика“ в „Геострой“, експертът по устойчиво развитие Боян Рашев, зам.-председателят на Българската асоциация по водите и на Българската асоциация за безизкопни технологии инж. Благой Козарев и др.

Допълнителна информация за конференцията и пълната й програма може да намерите на сайта на събитието.
Конференцията е отворена за журналисти.

Водещи световни експерти представят основни класове инвестиционни инструменти


Европейски експерти с дългогодишем опит в управлението на активи ще представят основните класове инвестиционни инструменти по време на първото издание на Wealth Management Forum. Събитието, чиято цел е да бъде полезен ориентир за това как най-ефективно да управляваме парите си, е организирано от бизнес седмичника “Капитал” и ще се проведе на 3 април 2014 (четвъртък) от 14:00 ч. в София Хотел Балкан (Шератон). Партньори на форума са Schoenherr, “Райфайзен Асет Мениджмънт”, Schroders и Colliers International.

Специално участие ще вземе консултантът Петер Курер, председател на борда на директорите на швейцарската банка UBS AG (2008 – 2009 г.) и член на стратегическия комитет на Schoenherr, експерт съветник по корпоративни финансови трансакции, корпоративно управление, регулации на финансовите услуги и юридическо управление.През 2010 г. централноевропейската адвокатскта кантора Schoenherr назначава Курер като външен член на стратегическия си комитет, за да предложи на ръководството външна гледна точка за разработването и осъществяването на стратегията на компанията. Пред българския бизнес Курер ще представи перспективите пред глобалната икономика и ще даде ценни съвети за това как да оцелеем и да сме успешни в новата “нормалност“.

Регионалният директор на Schroders за Централна и Източна Европа Тиери Кларк ще говори пред гостите на Wealth Management Forum за инвестициите в активи на растежа. През 2007 г. Кларк се присъединява към Global Financial Institutions Group и става част от екипа, отговарящ за управлението на връзките на някои от най-големите мулти-национални посреднически клиенти на Schroders. Като регионален мениджър в момента отговаря за бизнес развитието на Schroders в цяла Прибалтика, Балканите, Общността на независимите държави, Израел, Малта и Гибралтар.

Българските експерти, които ще представят теми за ефективно управление на инвестициите, са председателят на Управителния съвет и изпълнителен директор на “Райфайзен Асет Мениджмънт” Михаил Атанасов, изпълният директор на “Карол Капитал Мениджмънт” Даниел Ганев, директорът на „Пайъниър инвестмънтс“ за България Явор Ачев и финансовият анализатор Андрей Стойчев. Организаторите на Wealth Management Forum искат конференцията да стане традиционна годишна платформа, която представя на българските мениджъри най-добрите практики в управлението на финансите.

Допълнителна информация за конференцията и пълната й програма може да намерите на сайта на събитието.

Световни експерти дискутират в София най-ефективните начини за управление на финансите


За първа година Wealth Management Forum ще събере в София български и световни експерти в дискусия за най-ефективните начини за финансов мениджмънт и управление на инвестициите. Събитието ще се проведе на 3 април 2014 (четвъртък) от 14:00 ч. в София Хотел Балкан (Шератон) и е организирано от бизнес седмичника “Капитал” в партньорство с Schoenherr, “Райфайзен Асет Мениджмънт”, Schroders и Colliers International.

Конференцията има за цел да се развие като традиционна годишна платформа и своеобразен навигатор за най-добрите практики в управлението на финанси за българския бизнес. По време на първото издание на Wealth Management Forum ще бъдат засегнати както перспективите пред глобалната икономика, така и очакванията за развитието на българските финансови пазари.

Специално участие ще вземат международните експерти Петер Курер, Председател на борда на директорите на UBS AG (2008 – 2009) и член на стратегическия комитет на адвокатска кантора Schoenherr, и Тиери Кларк, регионален директор на Schroders за Централна и Източна Европа.

Сред темите на събитието са възможностите за най-ефективното управлявление на инвестиционния портфейл, развитието на световния и български пазар на акции и очакванията за пазарите на инструменти с фиксирана доходност и недвижими имоти. Ще бъдат обсъдени още тенденциите на валутните пазари, инвестициите в активи на растежа и главно-захранващите колективни инвестиционни схеми.

“Wealth Management Forum е подходящ за всички, които искат да постигнат висока възвръщаемост от активите си, търсят възможности за инвестиране и ценна информация за това как да структирират инвестиционния си портфейл”, казват организаторите от Капитал.

От българска страна сред лекторите са председателят на Управителния съвет и изпълнителен директор на “Райфайзен Асет Мениджмънт” Михаил Атанасов, изпълният директор на “Карол Капитал Мениджмънт” Даниел Ганев, директорът на „Пайъниър инвестмънтс“ за България Явор Ачев и финансовият анализатор Андрей Стойчев.

Допълнителна информация за конференцията и пълната й програма може да намерите на сайта на Wealth Management Forum.

Конференцията е отворена за журналисти.