Успешни инвеститори ще обсъдят състоянието на предприемачеството в БългарияSuccessful investors will discuss the state of entrepreneurship in Bulgaria


Успешни инвеститори, предприемачи и изследователи на предприемачеството от цял свят, млади хора с идеи, експерти от институциите, създатели на политики и още много други представители на предприемаческата екосистема ще се срещнат на 3 и 4 октомври в Рейнбоу Плаза, София. Тогава българският офис на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) ще бъде домакин на първа си годишна конференция под мотото „Предприемачество: тенденции, въздействие, растеж“, организирана съвместно с в. Капитал.

Сред акцентите на форума ще бъде представянето на първия национален доклад на GEM за състоянието на предприемачеството в България. Ще бъдат коментирани и глобални тенденции в предприемачеството, извлечени от данните на над 120 000 респонденти и над 2,000 експерти. В рамките на два дни професионалисти ще обсъдят силните страни на България и Балканите, най-перспективните сектори за страната, връзката между науката и бизнеса, успешни практики за добро взаимодействие между актьорите в екосистемата, ролята на диаспората и други.

„Това е събитие е за всеки, който се стреми да добави и да получи забележителна социална и икономическа стойност чрез предприемачество и иновации. В програмата сме включили добри практики не само от България и региона, но и от Западна Европа, Северна Америка и Азия“, споделя Искрен Кръстев, председател на GEM България.

В отделните панели ще бъде обърнато специално внимание на най-важните елементи на предприемаческата екосистема, сред които финанси, културни нагласи, човешки капитал, пазари, създаване на политики и др. Сред акцентите в програмата на предстоящия форум ще бъде панелът, в който някои от най-големите инвеститори в региона ще презентират своите фондове пред стартиращи и вече установени на пазара компании, последвано от въпроси от жури, съставено от предприемачи.

Първата годишна конференция на GEM България се организира в партньорство с Капитал с подкрепата на платинения спонсор Wolf Theiss, златните спонсори Imperia Mobile, SoftGroup, Volkswagen и Imperia Online, официалната банка на събитието UniCredit Bulbank и с медийното партньорство на Дарик радио, сп. твоят БИЗНЕС, сп. ENTERPRISE Терминал 3, NewTrend, Social Evo, Успелите.бг, MySuccess.bg. Спонсори на първия Годишен доклад на GEM за състоянието на предприемачеството в България са Progress,  Джереми България и Innovation Norway. PRoPR Агенция е PR партньор на конференцията.

За GEM България:

Глобален предприемачески мониторинг (GEM) е най-обхватното проучване на предприемачеството в света. GEM България проучва предприемаческата екосистема и факторите, които насърчават или затрудняват предприемачеството у нас, както и поведението на настоящи или бъдещи предприемачи. GEM предлага и изготвя политики за балансиран растеж и мерки за насърчаване на предприемачеството като използва световно утвърдена методология, която успешно се прилага в над 100 икономики по света от 17 години насам.

За допълнителна информация и заявки за интервюта:
Десислава Григорова
PRoPR Агенция
desi@pr-o-pr.com
+359 882 269 782

Successful investors, entrepreneurs and researchers of entrepreneurship around the world, young people with ideas, experts from institutions, policy makers and many representatives of the entrepreneurial ecosystem will meet on 3rd and 4th of October at the Rainbow Plaza, Sofia. The Bulgarian office of the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) will host its first annual conference under the motto „Entrepreneurship: Trends, impact, growth“, organised jointly with Capital Weekly.

Among the highlights of the forum will be the launch of the first national report of GEM on the state of entrepreneurship in Bulgaria. The event will also discuss global trends in entrepreneurship, derived from data on more than 120,000 respondents and more than 2,000 experts that participated in the annual study. Within the two days, professionals will discuss the strengths of Bulgaria and the Balkans, the most promising sectors for the country, the relationship between science and business, best practices for better interaction between the actors in the ecosystem, the role of the diaspora and others.

„This is an event for everyone who strives to add and receive extraordinary social and economic value through entrepreneurship and innovation. In the program will be featured best practices not only in Bulgaria and the region, but also from Western Europe, North America and Asia,“ said Iskren Krusteff, chairman of GEM Bulgaria.

In the individual panels, special attention will be given to the key elements of the entrepreneurial ecosystem, including finance, cultural attitudes, human capital, markets, policy making and more. Among the highlights in the program of the forthcoming forum will be a panel in which some of the biggest investors in the region will present their funds to start-ups and already established market companies, followed by questions from a judging panel of entrepreneurs.

The first annual conference of GEM Bulgaria is organized with the support of platinum sponsor Wolf Theiss, gold sponsors Imperia Mobile, SoftGroup and Imperia Online and media partnership Darik, Your Business Magazine, Terminal 3, NewTrend, SocialEvo, Uspelite.bg. Sponsors of the first annual report of GEM Bulgaria on the state of entrepreneurship in Bulgaria are Progress, Jeremie Bulgaria and Innovation Norway. PRoPR agency is the PR partner of the conference.

About GEM Bulgaria:

The Global Entrepreneurship Monitoring (GEM) is the most extensive study of entrepreneurship in the world. GEM Bulgaria examines the entrepreneurial ecosystems and the factors that promote or hinder entrepreneurship in Bulgaria, as well as the behavior of current or aspiring entrepreneurs. GEM provides and prepares policies for balanced growth and measures to promote entrepreneurship globally using an established methodology that has been successfully applied in over 100 economies worldwide in the past 17 years.

For additional information and interview requests:

Desislava Grigorova

PRoPR Agency

desi@pr-o-pr.com

+359 882 269 782